Hvad er menighedsrådet?

Et menighedsråd vælges for fire år ad gangen. Ved Herfølge Kirke er der 14 medlemmer samt sognets præster i menighedsrådet. Antallet varierer efter sognets størrelse. I teorien er det sognets folkekirkemedlemmer, der vælger rådets medlemmer. Bliver der kampvalg, kan de derfor have en direkte indflydelse på rådets sammensætning. I praksis er der dog oftest fredsvalg. Det vil sige, at de, der møder op til orienteringsmødet forud for menighedsrådsvalget, bliver enige om en liste for de kommende 4 år. Kommer der ikke andre lister, bliver der ikke kampvalg, og listen, der blev lavet ved orienteringsmødet, vil automatisk være valgt som det nye menighedsråd.

Når man sidder i et menighedsråd, er det ikke kun administrative opgaver, der skal løses. Menighedsrådets opgaver spænder meget bredt og skal udover de ledelsesmæssige opgaver skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Menighedsrådet har derfor stor indflydelse på kirkens liv og vækst. De beskæftiger sig med alle aspekter af kirkens aktiviteter. Det kan for eksempel være det diakonale arbejde, børne- og ungdomsarbejdet eller arbejdet med kirkens medier.

Derudover er det menighedsrådet, som skal bestyre kirkegården og værne om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar. Det er også menighedsrådet, som godkender ændringer i valg af liturgi i gudstjenesten og ansætter nye medarbejdere i kirken. Dog ikke præsterne, der ansættes af Kirkeministeriet.

Udvalg under menighedsrådet
I praksis varetager menighedsrådet sine mangesidige opgaver i en række udvalg, der har hver deres særlige kompetenceområde. For tiden er der flg. udvalg under menighedsrådet i Herfølge: Aktivitetsudvalget, Kirke- og kirkegårdsudvalget, Præste- og sognegårdsudvalget samt IT-udvalget.

Vision
Det er vigtigt for Herfølge Menighedsråd hele tiden at holde fokus på, hvad det er, vi vil med vores kirke, og hvordan vi gør det bedst muligt. Menighedsrådet har sat sig det mål, at:

Herfølge Kirke er en naturlig del af livet - gennem hele livet
Kirken bidrager til fællesskab med kristendom  og kultur i lokalsamfundet